สินค้า

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ส่วนจำนวน รูปสินค้า พิมพ์ ความยาว ความกว้าง ความสูง ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LCMF0605
ฟิล์มบาง
โหมดทั่วไป
ตัวกรอง
0.65±0.05มม 0.55±0.05มม 0.3 ± 0.05 มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LCMF0806
ฟิล์มบาง
โหมดทั่วไป
ตัวกรอง
0.85±0.05มม 0.65±0.05มม 0.4±0.05มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH73
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
7.2±0.3มม 7.2±0.3มม 3.2 ± 0.3 มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH74
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
7.2±0.3มม 7.2±0.3มม 4.2±0.3 มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH125
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
12.0±0.3มม 12.0±0.3มม 6.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH127
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
12.0±0.3มม 12.0±0.3มม 8.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH103
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
10.2±0.3มม 10.0±0.3มม 3. 1สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH104
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
10.2±0.3มม 10.0±0.3มม 4.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFRH105
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(ป้องกัน)
10.2±0.3มม 10.0±0.3มม 5. 1สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFDO3316 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า 12.95สูงสุด มม 9.80สูงสุด มม 5.21สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFDO3340 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า 12.95สูงสุด มม 9.80สูงสุด มม 11.43สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFDO5022 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า 18.54สูงสุด 15.24สูงสุด มม 7.11สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFPM0420
การขึ้นรูป SMD
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
4.49±0.40มม 4.06±0.30มม 2.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFPM0520
การขึ้นรูป SMD
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
5.60±0.30มม 5.00±0.30มม 2.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFPM0630
การขึ้นรูป SMD
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
7.30±0.30มม 6.60±0.30มม 3.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
LFPM1040
การขึ้นรูป SMD
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
11.0±0.50มม 10.0±0.30มม 4.0สูงสุด มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
แอลเอฟซีดี43 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า 4.0±0.3มม 4.5 ± 0.3 มม 3.2 ± 0.3 มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
แอลเอฟซีดี54 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า 5.2±0.3มม 5.8±0.3มม 4.5 ± 0.3 มม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ PDF
View as  
 
JASN เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า มืออาชีพในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่การซื้อใหม่ล่าสุด ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า จากโรงงานของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงและเสนอใบเสนอราคาราคาถูก ตัวอย่างฟรี และบริการที่กำหนดเอง
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy